top of page

Gebruikersvoorwaarden/Algemene voorwaarden voor het gebruik van Poetshulp & Werk

Poetshulp & Werk is een handelsnaam van Knysna Holding B.V., Den Brem 40, 5052 RD Goirle.

Poetshulp & Werk beheert het platform www.poetshulpenwerk.nl .

Middels dit platform en/of door middel van persoonlijke tussenkomst kan een consument („Gebruiker“) huishoudelijke dienstverlening („Dienstverlening“ of „Schoonmaakwerkzaamheden “) boeken. De dienstverlener is tevens een particulier die onder de “Regeling Dienstverlening aan Huis” huishoudelijke diensten verleent. Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze regeling van toepassing is ook op de door gebruiker eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze regeling komen voor rekening en risico van gebruiker.

Voor gebruik van de website www.poetshulpenwerk.nl dient gebruiker de Gebruikersvoorwaarden/Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Poetshulp & Werk (“Gebruikersvoorwaarden”) zorgvuldig te lezen. De gebruikersvoorwaarden kunnen via de browser opgeslagen en afgedrukt worden.

Poetshulp & Werk biedt zelf geen schoonmaakwerkzaamheden aan, maar faciliteert via haar website en/of door middel van persoonlijke tussenkomst slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen gebruiker en dienstverlener. In dit verband treedt Poetshulp & Werk op als gevolmachtigd vertegenwoordiger voor dienstverlener; namens dienstverlener accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de dienstverlener) en bevestigt Poetshulp & Werk boekingsverzoeken van gebruiker, aanvaardt betalingen van gebruiker voor dienstencheques, stuurt betalingen van gebruiker aan dienstverlener door en stelt facturen op in naam van de dienstverlener.

Poetshulp & Werk oordeelt niet over het al dan niet aannemen van boekingsverzoek van gebruikers door dienstverleners. De gebruiker gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Poetshulp & Werk over het gebruik van het platform (“Gebruikersvoorwaarden”; de voorwaarden van deze overeenkomst worden in onderstaande bepalingen geregeld). Daarnaast sluit gebruiker met dienstverlener een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (“Schoonmaakovereenkomst”). Voor de schoonmaakovereenkomst gelden de separate Algemene Voorwaarden.

1. Toepassingsbereik, totstandkoming overeenkomst, registratie en gebruik van www.poetshulpenwerk.nl

 • De gebruikersvoorwaarden gelden als de bepalingen van de tussen de gebruiker en Knysna Holding B.V., Den Brem 40, 5052RD te Goirle, handelend onder de naam Poetshulp & Werk, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder het nummer 18072323,vertegenwoordigd door haar bestuurder Leon Houtepen, beheerder van platform www.poetshulpenwerk.nlgesloten gebruikersovereenkomst.
Hoofdactiviteit van Poetshulp & Werk: het ter beschikking stellen van een website en/of persoonlijke tussenkomst voor vraag naar en aanbod van huishoudelijke dienstverlening en de behandeling van de daarmee samenhangende diensten, zoals het faciliteren via haar website en/of persoonlijke tussenkomst van boekingsverzoeken en bij de totstandkoming van schoonmaakovereenkomsten tussen gebruikers en dienstverleners, die vervolgens voor gebruikers de gewenste huishoudelijke schoonmaakdiensten verlenen.

E-mail: contact@poetshulpenwerk.nl

Onze klantenservice is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 19.00 uur op het telefoonnummer 06 – 41836673. Gebruiker accepteert de gebruikersvoorwaarden en gaat daarmee de gebruikersovereenkomst aan met Poetshulp & Werk door de aan Poetshulp & Werk toegezonden gegevens uit de bemiddelingsaanvraag gebruikers over te dragen aan Poetshulp & Werk. Door het doen van een boekingsverzoek op de website stemt de gebruiker in met de ontvangst en geldigheid van deze Algemene Voorwaarden.

 • De website www.poetshulpenwerk.nl beantwoordt de gebruiker in zijn behoeften aan een aan huishouden gerelateerde dienstverlening.
 • Poetshulp & Werk is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen, functies van www.poetshulpenwerk.nl te veranderen, te verwijderen of nieuwe functies in te voegen, bijvoorbeeld door het gebruik van functies slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk te maken.

2. Onderwerp van de gebruiksvoorwaarden

 • Poetshulp & Werk biedt gebruiker een kosteloze faciliteit voor de totstandkoming van een overeenkomst tot betaalde (schoonmaak)diensten aan. Poetshulp & Werk stuurt het boekingsverzoek van gebruiker door aan een passende dienstverlener, die bij Poetshulp & Werk als dienstverlener is ingeschreven. De betreffende aangevraagde dienstverlener bepaalt geheel autonoom, of hij de dienstverlening in overeenstemming met het boekingsverzoek zal vervullen. Poetshulp & Werk zal bij de uitvoer van de Schoonmaakovereenkomst nooit instructies geven. Dienstverlener voert de Schoonmaakovereenkomst geheel naar eigen inzicht, rekening en verantwoording uit. Wijst een dienstverlener het boekingsverzoek af, dan zal Poetshulp & Werk een passende vervangende dienstverlener zoeken.
 • Voordat een dienstverlener een eerste maal door Poetshulp & Werk wordt benaderd, controleert Poetshulp & Werk in een persoonlijk gesprek met de dienstverlener zijn achtergrond, referenties en ervaring. De daadwerkelijke vervulling van de plichten uit een schoonmaakovereenkomst (zie AV schoonmaakovereenkomst) wordt door Poetshulp & Werk niet gecontroleerd en kan derhalve ook niet aan gebruiker worden gegarandeerd. De gebruiker is zelf gehouden om te bepalen of de schoonmaakwerkzaamheden in overeenstemming met de schoonmaakovereenkomst zijn uitgevoerd.
 • Poetshulp & Werk levert geen werknemers voor het verrichten van de feitelijke schoonmaakdienst, maar biedt service om vraag en aanbod op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden op elkaar af te stemmen middels haar website en/of door middel van persoonlijke tussenkomst. De via Poetshulp & Werk gevonden dienstverlener is bij de uitvoering van de Schoonmaak-overeenkomst niet onderworpen aan de (afwijkende) aanwijzingen van gebruiker aangaande soort, locatie, tijd en inhoud van de dienstverlening. Deze zaken zijn reeds overeengekomen in de Schoonmaakovereenkomst. Indien het Poetshulp & Werk bekend wordt, dat een gebruiker en een dienstverlener in plaats van een Schoonmaakovereenkomst voor zelfstandige dienstverlening een arbeidscontract uitvoeren of de opdrachtsvervulling in strijd met de Regeling Dienstverlening aan Huis uitvoeren, dan geldt dit als buitengewone grond waarop deze Schoonmaakovereenkomst onverwijld en zonder inkennisgeving beëindigd wordt.
 • Indien een overeengekomen schoonmaakovereenkomst niet kan worden uitgevoerd, dan ondersteunt Poetshulp & Werk gebruiker en dienstverlener bij het vinden van een alternatief.
 • Komt een schoonmaakovereenkomst tussen gebruiker en een dienstverlener tot stand, dan neemt Poetshulp & Werk de verdere diensten van de betalingsafhandeling tussen gebruiker en dienstverlener over (zie Algemene Voorwaarden Schoonmaakovereenkomst). Hiertoe koopt gebruiker bij Poetshulp & Werk, door Poetshulp & Werk ontwikkelde unieke dienstencheques. In de prijs voor de dienstencheques is enerzijds een bedrag verdisconteerd voor de door dienstverlener verrichte prestaties en anderzijds een vergoeding voor de door Poetshulp & Werk uitgevoerde bemiddeling. In de vergoeding voor de door dienstverlener verrichte prestaties is eveneens reeds een bedrag verdisconteerd voor het conform de Regeling Dienstverlening aan Huis door gebruiker aan dienstverlener verschuldigde vakantiegeld (8%), vergoeding voor opbouw van wettelijke vakantiedagen en ziekteverzuim.

Per gewerkt uur of deel van een uur overhandigt de gebruiker één (1) dienstencheque aan de dienstverlener. De gebruiker dient deze dienstencheque in de voor hem/haar bestemde ruimte in te vullen en te ondertekenen.

De dienstverlener levert, na invulling en ondertekening van de ontvangen dienstencheques, deze dienstencheques in bij Poetshulp & Werk.

Invulling en ondertekening van de cheques door zowel de gebruiker als de dienstverlener bekrachtigt de uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden voor wat betreft datum en tijd en betrokken partijen.

Binnen 31 dagen na inlevering gaat Poetshulp & Werk over tot vergoeding van de prestaties aan de betreffende dienstverlener.

 • Een voor de gebruiker door de faciliteit van Poetshulp & Werk bekend geworden dienstverlener zal slechts gecontacteerd worden via www.poetshulpenwerk.nl en/of door persoonlijke tussenkomst van Poetshulp & Werk.

3. Aansprakelijkheid van Poetshulp & Werk

 • Poetshulp & Werk geldt enkel als partij die vraag en aanbod bij elkaar brengt en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet-verschijnen of het niet tijdig verschijnen of in welke vorm dan ook het niet-nakomen van de schoonmaakovereenkomst door een dienstverlener bij gebruiker. Poetshulp & Werk staat ook niet in voor de kwaliteit van de dienstverlener en is ook nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het handelen of nalaten van dienstverlener ten aanzien van de klant/gebruiker. Eveneens is Poetshulp & Werk niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van klant/gebruiker jegens dienstverlener.
 • Indien de dienstverlener bij de klant schade veroorzaakt die in rechtstreeks verband staat met de in het kader van de schoonmaakovereenkomst verrichte werkzaamheden, dan zal de klant zich tot de dienstverlener moeten wenden. De dienstverlener is verplicht te zijn verzekerd voor schade die hij of zij in het kader van de uitvoering van de schoonmaakovereenkomst kan veroorzaken.
 • Indien de dienstverlener bij diens werkzaamheden uit hoofde van de schoonmaakovereenkomst vermogensschade oploopt, waaronder mede wordt verstaan letselschade, dan zal de dienstverlener bij de klant de schade melden. De klant is voor deze schade aansprakelijk en is verplicht om de schade bij diens verzekeraar te melden.
 • Indien de verzekering van de klant of de dienstverlener niet of onvoldoende dekking verleent kan een beroep worden gedaan op de aanvullende verzekering die Poetshulp & Werk namens dienstverleners heeft afgesloten. Een beroep op de verzekering is niet eerder mogelijk dan dat een beroep op de eigen verzekering aantoonbaar is afgewezen. Indien een beroep wordt gedaan op deze verzekering, wordt een eigen risico van €350,00 in rekening gebracht bij de dienstverlener. Poetshulp & Werk staat nier ervoor in dat deze verzekering enige dekking verleent. De verzekering geldt enkel als aanvullende dienst extra garantie in het kader van het gebruik van het platform maar behelst geen enkele erkenning van aansprakelijkheid bij schade. Hieraan kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend.
 • Voor vergoeding komt in aanmerking die schade waarvoor dienstverlener op grond van de verzekering verzekerd is en voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. De vergoeding voor schade aan zaken is te allen tijde beperkt tot een maximum van €5.000,00 per aanspraak en €10.000,= per verzekeringsjaar. Indien sprake is van diefstal of verduistering gepleegd door dienstverlener, komt deze schade niet voor vergoeding in aanmerking.
 • Poetshulp & Werk is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het al dan niet van toepassing zijn van de Regeling Dienstverlening aan Huis en de gevolgen daarvan.

4. Herroeping, wijzigingen, looptijd en opzegging van gebruikersovereenkomst

 • De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de registratie aan de gebruiker en is gesloten voor onbepaalde tijd.
 • Een annulering van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden is op basis van de AV Schoonmaakovereenkomst tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een andere termijn of dienstverlener te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Annuleert de gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de geboekte dienstverlening, dan brengt Poetshulp & Werk de gebruiker namens dienstverlener een bedrag in rekening ter hoogte van 1 uur van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden. Annuleert de gebruiker korter dan 1 uur voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden, dan is Poetshulp & Werk namens dienstverlener gerechtigd om de gebruiker het volledige bedrag voor de geboekte schoonmaakwerkzaamheden of een (na beoordeling door Poetshulp & Werk van de omstandigheden van de annulering) nader door Poetshulp & Werk te bepalen bedrag in rekening te brengen. Poetshulp & Werk is gerechtigd de gebruikersovereenkomst in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te wijzigen. Dergelijke wijzigingen gelden als door gebruiker aangenomen en treden onder de lopende gebruikersovereenkomst in werking, indien Poetshulp & Werk de wijziging aan gebruiker in tekstvorm mededeelt en de gebruiker deze wijzigingen niet binnen vier weken vanaf de ontvangst van de mededeling heeft weersproken. Van wijzigingen gaat geen terugwerkende kracht uit (wijzigingen gelden altijd voor de toekomst).
 • De looptijd van de gebruikersovereenkomst is onbeperkt. De gebruikersovereenkomst kan door gebruiker en Poetshulp & Werk met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken tegen het eind van de maand schriftelijk worden opgezegd. Onverminderd het bepaalde in dit lid blijft het recht tot onmiddellijke beëindiging van de gebruikersovereenkomst op zwaarwegende gronden bestaan. Een beëindiging van de gebruikers-overeenkomst heeft op reeds gesloten schoonmaakovereenkomsten geen invloed.

5. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

 • Met betrekking tot de gebruikersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing en de voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
 • In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de gebruiker de reguliere rechtsgang in Nederland open.
Datum: mei 2017
bottom of page