top of page

Samenwerkingsovereenkomst

tussen

de vennootschap naar Nederlands recht; Knysna Holding B.V., handelend onder de naam Poetshulp & Werk, Den Brem 40, 5051 RD, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder nummer 18072323.

– hierna te noemen „POETSHULP & WERK“ –

en

dienstverlener (Naam en adres invullen) ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– hierna te noemen „DIENSTVERLENER“ –

Poetshulp & Werk en dienstverlener kunnen hierna ook als “Partij” of tezamen als “Partijen” worden aangeduid.

Partijen komen overeen samen te werken onder de volgende voorwaarden:

§1 Grondslagen

1.1 Dienstverlener is particulier en biedt slechts aan andere particulieren huishoudelijke dienstverlening aan onder toepassing van de Regeling Dienstverlening aan Huis.

1.2 Poetshulp & Werk beheert de website www.poetshulpenwerk.nl (“Platform” of “Website”) waar de dienstverlener van Poetshulp & Werk zijn/haar huishoudelijke dienstverlening kan aanbieden en particulieren deze dienstverlening via dit platform kunnen boeken. Poetshulp & Werk faciliteert via de website en eventueel via persoonlijke tussenkomst bij het tot stand komen van een schoonmaakovereenkomst tussen dienstverlener en gebruikers. Dienstverlener wordt door het sluiten van deze samenwerkingsovereenkomst een dergelijke samenwerkingspartner van Poetshulp & Werk. De samenwerkingsovereenkomst tussen Poetshulp & Werk en dienstverlener komst als volgt tot stand:

a) Als Poetshulp & Werk de voor dienstverleners bestemde pagina op de website www.poetshulpenwerk.nl opent en dienstverlener zich aanmeldt (inlogt), dan heeft dienstverlener de mogelijkheid om de tekst van deze samenwerkingsovereenkomst met een klik op de overeenkomstige link in te zien; hierin ligt het aanbod van Poetshulp & Werk tot het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst.

b) Klikt dienstverlener op het veld “samenwerkingsovereenkomst accepteren” danwel ondertekent dienstverlener een papieren versie van de samenwerkingsovereenkomst in het geval van persoonlijke tussenkomst, dan neemt dienstverlener het aanbod tot afsluiting van de samenwerkingsovereenkomst aan en ontstaat de samenwerkingsovereenkomst tussen dienstverlener en Poetshulp & Werk. Daarna stuurt Poetshulp & Werk een kopie (pdf) van de samenwerkingsovereenkomst aan het door dienstverlener bij de aanmelding opgegeven e-mailadres. Dienstverlener is niet verplicht de gefaciliteerde schoonmaakovereenkomst aan te nemen; dienstverlener kan de voorgelegde schoonmaakovereenkomst zonder opgaaf van reden weigeren.

1.3 Via www.poetshulpenwerk.nl of via persoonlijke tussenkomst kunnen gebruikers bindende boekingsverzoeken voor huishoudelijke dienstverlening (in het bijzonder schoonmaakwerkzaamheden) doen. Voor de gebruikers van het platform gelden de Algemene voorwaarden voor het gebruik van Poetshulp & Werk („Gebruikersvoorwaarden“, zie bijlage 1.2). Na ontvangst van een dergelijk boekingsverzoek bij Poetshulp & Werk zoekt Poetshulp & Werk een daarbij passende samenwerkingsdienstverlener uit en bericht Poetshulp & Werk de betreffende dienstverlener over dit boekingsverzoek. (in de regel het doorsturen van de reservering per e-mail, in individuele gevallen telefonisch) Een zoekcriterium voor de keuze van een geschikte samenwerkingsdienstverlener is onder meer de tijd voor de reis van en naar de gebruiker.

1.4 Indien dienstverlener bereid is een dergelijk aanbod van gebruiker aan te nemen, dan deelt dienstverlener dit aan Poetshulp & Werk mee via het platform, per e-mail of telefonisch. Indien dienstverlener het aanbod niet accepteert, dan zoekt Poetshulp & Werk een vervangende samenwerkingsdienstverlener.

Indien dienstverlener een boekingsverzoek accepteert neemt Poetshulp & Werk in naamvan en als hierbij gevolmachtigde van dienstverlener het verzoek van gebruiker aan door dit de gebruiker per e-mail mede te delen (boekingsbevestiging). In dit geval komt een schoonmaakovereenkomst tussen dienstverlener en gebruiker tot stand (“schoonmaakovereenkomst”). Voor deze schoonmaakovereenkomst gelden de “algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden van de dienstverlener, die via www.poetshulpenwerk.nl geboekt worden”. Deze algemene voorwaarden zijn als bijlage 1.3 aan deze samenwerkingsovereenkomst toegevoegd. Poetshulp & Werk mag, op zwaarwegende gronden, in het kader van de goede uitoefening van haar werkzaamheden van een dergelijke acceptatieverklaring afzien.

1.5 Dienstverlener voert de met gebruiker gesloten schoonmaakovereenkomst in volledige onafhankelijkheid uit en bepaalt zelf onder welke omstandigheden hij zijn werkzaamheden uitoefent. Voor zover Poetshulp & Werk aan dienstverlener aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van de werkzaamheden, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken met gebruiker, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien dienstverlener daarover bij uitsluiting beslist.

1.6 Nadat dienstverlener (volledig en naar tevredenheid van de gebruiker) aan de contractuele verplichting uit de schoonmaakovereenkomst heeft voldaan en de gebruiker, met schuld bevrijdende werking, in principe de in de boekingsaanvraag vermelde vergoeding door overhandiging van dienstencheques aan dienstverlener heeft voldaan, zal Poetshulp & Werk, die de vergoeding voor de prestaties van dienstverlener vooraf in ontvangst heeft genomen, de overeengekomen vergoeding voor deze prestaties aan dienstverlener overmaken. Indien om welke reden dan ook de overhandigde dienstencheques niet in overeenstemming zijn met de in het in de boekingsaanvraag overeengekomen aantal, is Poetshulp & Werk alleen gehouden om het bedrag corresponderend met de vergoeding voor de daadwerkelijk in ontvangst genomen dienstencheques, onder inhouding van de volledige bemiddelingsvergoeding, aan dienstverlener uit te keren. De verdere details van de betaling en de bemiddelingsvergoeding worden geregeld in artikel 6.

1.7 Na afloop van de schoonmaak, kan de gebruiker een klacht indienen wanneer de schoonmaak niet in overeenstemming met de schoonmaakovereenkomst heeft plaatsgevonden. Poetshulp & Werk neemt de klant namens dienstverlener aan en doet deze ter onderzoek aan dienstverlener toekomen. Dienstverlener bepaalt zelf of hij de klacht accepteert of hoe hij met de klacht omgaat. lacht accepteert of hoe hij met de klacht omgaat.

1.8 Poetshulp & Werk wordt door dienstverlener door ondertekening van deze overeenkomst gemachtigd tot het via haar website permanent faciliteren van de mogelijkheid tot de totstandkoming van schoonmaakovereenkomsten met gebruikers en wordt gemachtigd tot inning van de verschuldigde vergoeding van gebruiker aan dienstverlener voor de dienstverlening, door middel van de verkoop van dienstencheques aan gebruikers. Deze vergoeding uit hoofde van de schoonmaakovereenkomst wordt door Poetshulp & Werk doorbetaald aan dienstverlener. Poetshulp & Werk is daarmee vertegenwoordiger van dienstverlener.

1.9 Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten en uitsluitend met elkaar wensten te contracteren op basis van een overeenkomst van samenwerking. Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van de wederzijdse contractuele verplichtingen in overeenstemming te doen zijn met die welke gebruikelijk zijn bij het tot uitvoer brengen ven een overeenkomst van samenwerking.

1.10 Dienstverlener is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.

1.11 Dienstverlener vrijwaart Poetshulp & Werk voor het geval Poetshulp & Werk door de fiscale- en/of sociale verzekeringsautoriteiten wordt aangesproken ter zake loonbelasting en/of niet afgedragen sociale verzekeringspremies (zowel werkgevers- als werknemersdeel) betrekking hebbende op de aan dienstverlener van gebruiker ontvangen en doorbetaalde vergoedingen end e daarbij mogelijk door deze autoriteiten op te leggen boetes en heffingsrente. In een voorkomend geval zal opdrachtgever de door haar betaalde premies, boetes en/of rente mogen verrekenen met al hetgeen door haar op dat moment verschuldigd is of zal worden aan dienstverlener uit welke hoofde dan ook.

1.12 Dienstverlener is gehouden om tijdig en correct aangifte te doen van de loonbelasting. In het geval dienstverlener zulks niet tijdig of correct heeft gedaan, zal dienstverlener aan Poetshulp & Werk een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ter grootte van het bedrag dat aan loonbelasting had moeten worden opgegeven vermeerderd met een opslag van 10%.

§2 PLICHTEN VAN POETSHULP & WERK

2. Poetshulp & Werk is verplicht,

a) om in overeenstemming met de boekingsverzoeken van gebruikers geschikte samenwerkingsdienstverleners te zoeken, zoveel mogelijk rekening houdend met de belangen van dienstverlener en om de betreffende dienstverlener het aanbod van de gebruiker tot het sluiten van een schoonmaakovereenkomst met gebruiker voor te leggen.


b) de boekingsverzoeken van gebruiker aan dienstverlener mede te delen, wanneer gebruiker de dienstverlener als favoriete dienstverlener gekozen heeft. Ook in dat geval ligt de keuze om de schoonmaakovereenkomst al dan niet aan te gaan volledig bij de dienstverlener.


c) op grond van de in artikel 1.3 genoemde vereisten in naam van en als gevolmachtigde van dienstverlener, aan gebruiker de acceptatie van het aanbod door dienstverlener om met gebruiker de gewenste schoonmaakovereenkomst aan te gaan mede te delen.


d) en hierbij door dienstverlener gemachtigd, de betalingen van gebruiker voor de dienstverlener (vooraf door middel van aankoop dienstencheques) in ontvangst te nemen en deze aan partner te doen toekomen. Laatstgenoemde betaling kan op verzoek van dienstverlener op elk moment plaatsvinden. Echter, om additionele betalingskosten voor dienstverlener te voorkomen geschiedt de betaling aan dienstverlener 2 keer per maand.


e) om wijzingen en annuleringen van gebruiker in behandeling te nemen (daarbij staat het Poetshulp & Werk vrij om administratiekosten aan de gebruiker door te berekenen).


f) in naam van en met de hierbij verleende volmacht alle communicatie tussen gebruiker en dienstverlener (onder toepassing van deze samenwerkingsovereenkomst en de algemene voorwaarden schoonmaakovereenkomst) te faciliteren, die aan de boeking voorafgaat of zich tijdens of na voltooiing van de schoonmaakwerkzaamheden afspeelt. Tevens voorziet Poetshulp & Werk de dienstverlener van een overzicht waarin de tot stand gekomen contractsafsluiting(en) en uitgegeven facturen in het profiel van de dienstverlener op www.poetshulpenwerk.nl voor de dienstverlener ter inzage worden bewaard.


g) en hierbij gemachtigd door dienstverlener, om gebruiker voor de voltooide dienstverlening in naam en voor rekening van dienstverlener te factureren.

§3 PLICHTEN VAN DIENSTVERLENER

3.1. Dienstverlener is verplicht Poetshulp & Werk de volgende informatie te verstrekken:

a)          De (concrete) verwachte beschikbaarheid             (onverminderd de vrijheid van dienstverlener om een boekingsverzoek op grond van artikel 1.3 te aanvaarden of te verwerpen);


b)         Twee referenties (op aanvraag), er kunnen ook referenties van vroegere klanten voorgelegd worden;


c)          Kopie van het geldig paspoort of ID-­‐kaart;


d)         Verklaring omtrent het Gedrag (VOG);


e)         woonadresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer (indien niet reeds verstrekt voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst);


f)           Bankrekeningnummer (IBANnummer) (indien niet reeds verstrekt voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst);


g)          Eventuele verblijfs- en/of werkvergunning;


h)         Persoonlijke handtekening bij het door Poetshulp & Werk checken van het identiteitsbewijs;


i)            Eventueel aanvullende informatie of gegevens diegebruiker wettelijk gezien van dienstverlener dient te hebben en te bewaren.

Bij veranderingen dient de dienstverlener dit onverwijld, en eventueel ongevraagd, mede te delen aan Poetshulp & Werk.

3.2.        Dienstverlener voert zijn dienstverlening ten behoeve van gebruiker uit overeenkomstig met de Algemene voorwaarden Schoonmaakovereenkomst als in de Servicecatalogus (Bijlage 3.2).

3.3.        Dienstverlener dient Poetshulp & Werk een eventuele wijziging in geboekte schoonmaakwerkzaamheden telefonisch of via e-mail mede te delen, zodat Poetshulp & Werk per ommegaande gebruiker kan informeren. In het bijzonder dient een voorzienbare vertraging van dienstverlener onverwijld aan Poetshulp & Werk te worden medegedeeld. Dienstverlener heeft noch tegen Poetshulp & Werk, noch tegen gebruiker het recht om met terugwerkende kracht een vordering in te stellen ten aanzien van een wijziging in de overeengekomen tijd of omvang van de dienstverlening. Gebruiker kan, indien mogelijk, ten laste van dienstverlener zijn wettelijke rechten uitoefenen, bijvoorbeeld door in het geheel of gedeeltelijk niet te voldoen aan zijn contractuele verplichting tot betaling. Dit laat de verplichting tot betaling van bemiddelingskosten door de gebruiker onverlet.

§4 SCHOONMAAKMIDDELEN

4.1.     Bij het sluiten van een schoonmaakovereenkomst via het platform draagt gebruiker in beginsel zorg voor de schoonmaakmiddelen.

4.2.     Ter facilitering van een efficiënte nakoming van de schoonmaakovereenkomst voorziet Poetshulp & Werk zowel dienstverlener als gebruiker van een materialenlijst. Deze lijst dient ter informatie en behelst geen verplichtingen.

§5 ANNULERING

5.1.     In geval van annulering door gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden, zal Poetshulp & Werk overeenkomstig de gesloten schoonmaakovereenkomst een bedrag ter hoogte van de tegenwaarde van 1 dienstencheque, onder aftrek van het voor de bemiddeling van Poetshulp & Werk gebruikelijke bedrag, aan dienstverlener overmaken. Bij annulering korter dan 1 uur voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden zal Poetshulp & Werk het volledige bedrag voor de geboekte schoonmaakwerkzaamheden of een nader door Poetshulp & Werk (na beoordeling door Poetshulp & Werk van de omstandigheden van de annulering) te bepalen bedrag voor de geboekte werkzaamheden aan dienstverlener overmaken. Het vorenstaande geldt onder toepassing van de voorwaarden vermeld in artikel 6 en mits Poetshulp & Werk in staat of is geweest om het betreffende voormelde bedrag te innen van gebruiker. Dit bedrag zal Poetshulp & Werk vervolgens, na inhouding van de aan haar toekomende bemiddelingskosten, doen toekomen aan de betreffende dienstverlener in het geval Poetshulp & Werk het bedrag heeft kunnen/mogen ontvangen van gebruiker. Poetshulp & Werk is in elk geval, dus ook als zij het voormelde bedrag niet van gebruiker heeft ontvangen, gerechtigd om het haar toekomende bedrag voor bemiddeling aan dienstverlener in rekening te brengen.

5.2      Dienstverlener kan een met gebruiker afgesloten schoonmaakovereenkomst in beginsel niet annuleren (beëindigen, dan wel het contract intrekken), behoudens de gevallen waarin de wet dit toestaat. Indien de dienstverlener wil annuleren, zal Poetshulp & Werk de dienstverlenier met gebruiker in verbinding brengen, c.q. namens dienstverlener verzoeken om een annulering (b.v. door een vervangende afspraak met de dienstverlener vast te stellen of een schoonmaakovereenkomst met een andere samenwerkingsdienstverlener) te bewerkstelligen. Poetshulp & Werk is niet aansprakelijk voor het resultaat of gevolgen van de annulering. Aangezien er middels Poetshulp & Werk reeds een schoonmaakovereenkomst tot stand is gekomen is dienstverlener gehouden het volledige bemiddelingsbedrag aan Poetshulp & Werk te betalen.

§6 COMMISSIE

6.1. De op www.poetshulpenwerk.nl genoemde prijzen voor gebruikers van de huishoudelijke dienstverlening staat vermeld in de prijslijst in bijlage 6.1. Dienstverlener is er van op de hoogte dat Poetshulp & Werk boekingsverzoeken faciliteert, waaraan de prijslijst ten grondslag ligt. De prijzen in de prijslijst zijn gebaseer4d op het actuele wettelijke minimumloon. In de prijzen op de prijslijst is conform de Regeling Dienstverlening aan Huis naar rato reeds een bedrag verdisconteerd wegens door gebruiker aan dienstverlener verschuldigd vakantiegeld van 8% per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door gebruiker voor door dienstverlener opgebouwde wettelijke vakantiedagen. Poetshulp & Werk heeft het recht deze prijslijst te actualiseren of door een nieuwe prijslijst te vervangen. Hierover dient Poetshulp & Werk haar samenwerkings-dienstverlener tijdig te informeren. Het staat dienstverlener daarna vrij om te beslissen om al dan niet een schoonmaakactiviteit (ofwel boekingsverzoek) tegen de gewijzigde prijs aan te nemen.

6.2. Poetshulp & Werk ontvangt voor iedere via haar website gefaciliteerde dienstverlening en totstandkoming van een schoonmaakovereenkomst een commissie. Deze commissie wordt vooraf (of achteraf) in rekening gebracht als onderdeel van het bedrag dat gebruiker betaalt voor aankoop van de dienstencheques. De commissie is gebaseerd op het aantal, in het boekingsverzoek vermelde, met de gebruiker overeengekomen aantal uren/schoonmaakwerkzaamheden. De commissie kan worden verrekend doordat de doorbetaling van het voor dienstencheques ontvangen bedrag aan dienstverlener plaatsvindt nadat deze commissie inclusief omzetbelasting ter hoogte van 21% BTW hiervan is afgetrokken. Een vordering tot uitbetaling van de door gebruiker aan Poetshulp & Werk betaalde vergoeding (door aankoop van dienstencheques) ontstaat slechts nadat dienstverlener de contractuele verplichtingen in de schoonmaakovereenkomst met gebruiker correct heeft voltooid. Poetshulp & Werk betaalt dienstverlener de vergoeding die zij heeft ontvangen (via aankoop van dienstencheques) minus de commissie van Poetshulp & Werk uit. Poetshulp & Werk is slechts verplicht tot het doorsturen van de ontvangen betalingen. Betaalt een gebruiker niet, niet tijdig en/of niet volledig, dan is Poetshulp & Werk niet verplicht de betalingen op enigerlei wijze te innen. In een dergelijk geval heeft dienstverlener het recht om juridische stappen te nemen ten aanzien van haar vordering op gebruiker. Alvorens dienstverlener daadwerkelijk juridische stappen onderneemt zal zij het betreffende geval nog eenmaal met Poetshulp & Werk bespreken.

6.3. De commissie voor Poetshulp & Werk voor het faciliteren van de boekingen van dienstverlening door gebruiker bij dienstverlener is op grond van deze gesloten samenwerkingsovereenkomst vastgesteld op 30% van het brutoloon/vergoeding van dienstverlener inclusief BTW.

6.4. De commissie voor Poetshulp & Werk voor het (eventueel) boeken van schoonmaakmiddelen door gebruiker gedraagt 50% van het door gebruiker totaalbedrag aan schoonmaakmiddelen.

6.5. Poetshulp & Werk stuurt dienstverlener per e-mail in principe op de 7e van elke maand een overzicht van de door dienstverlener voltooide, en de door gebruiker betaalde schoonmaakwerkzaamheden in de voorafgaande maand. De uit het overzicht voortvloeiende uitbetaling zal door Poetshulp & Werk aan dienstverlener op of omstreeks de 9e van de huidige maand worden uitbetaald. Voor de uitbetaling wordt het door dienstverlener in de aanmelding aangeduide IBAN bankrekeningnummer gebruikt.

6.6. Valt een tussen dienstverlener en gebruiker overeengekomen schoonmaak door een aan dienstverlener te verwijten omstandigheid uit en/of wordt de geboekte schoonmaak wegens een aan dienstverlener toerekenbare reden niet , niet volledig en/of niet tijdig uitgevoerd en betaalt de gebruiker dientengevolge niet of niet volledig, dan blijft de verplichting van dienstverlener om de volledige betreffende commissie aan Poetshulp & Werk te betalen in stand. Hetzelfde geldt voor het geval waarin de gebruiker om gegronde redenen de dienstverlening niet accepteert, c.q. beëindigt, en de betaling weigert wegens een ontoereikende dienstverlening. Oftewel, ondanks het in verband met het vorenstaande niet betalen van gebruiker is dienstverlener de commissie aan Poetshulp & Werk verschuldigd.

6.7 In het geval dat gebruiker niet aan Poetshulp & Werk betaalt, behalve in een geval als vermeld in artikel 1.6, 3.3, 5 en 6.6 doet Poetshulp & Werk afstand van de aan haar toekomende commissie voor het faciliteren van het tot stand komen van schoonmaakovereenkomst(en).

§7 VRIJBLIJVENDE PROVISIEREGELING

7.1 Poetshulp & Werk kan dienstverlener een eenmalige provisie van €30,= toekennen, indien dienstverlener aan Poetshulp & Werk (een) nieuwe goede dienstverlener(s) aandraagt of aanbeveelt, met wie Poetshulp & Werk (een) samenwerkingsovereenkomst(en) kan (en zal) aangaan. De bepaling of, wanneer en aan welke dienstverlener de provisie wordt toegekend en uitgekeerd staat volledig ter vrije beoordeling aan Poetshulp & Werk. Poetshulp & Werk zal daarbij pas tot enige beoordeling overgaan als de aangedragen dienstverlener volledig is aangemeld en in ieder geval drie schoonmaakprojecten met een gemiddelde score van drie sterren heeft afgerond.

§8 EXCLUSIVITEITSBEDING

8.1 Indien dienstverlener overige (extra) aan het huishouden gerelateerde diensten, van welke aard dan ook, aan een (willekeurige) gebruiker wil verlenen, en Poetshulp & Werk heeft in de afgelopen 24 maanden ten behoeve van de betreffende dienstverlener de totstandkoming van schoonmaakovereenkomst(en) via haar website of via persoonlijke tussenkomst gefaciliteerd, dan moeten alle dienstverleningen verplicht via Poetshulp & Werk worden afgewikkeld.

8.2 Indien dienstverlener een dergelijke dienstverlening niet via Poetshulp & Werk afwikkelt, of indien dienstverlener buiten Poetshulp & Werk om met een (willekeurige) gebruiker van het platform van Poetshulp & Werk een schoonmaakovereenkomst aangaat, en Poetshulp & Werk heeft in de afgelopen 24 maanden ten behoeve van de betreffende dienstverlener via haar website of via persoonlijke tussenkomst de totstandkoming van een schoonmaakovereenkomst gefaciliteerd, dan zal Poetshulp & Werk aan dienstverlener een bedrag van 500 Euro exclusief BTW in rekening brengen. Dit geldt ook voor een poging tot het omzeilen van het platform van Poetshulp & Werk. Ter beoordeling hiervan volstaat bijvoorbeeld een bevestiging van gebruiker of bekentenis van een door Poetshulp & Werk ingeschakelde “test-klant”. De hoogte van de eenmalige boete zal door de rechter worden vastgesteld.

§9 Aansprakelijkheid

9.1 Wanneer de aansprakelijkheid van een partij tegenover de gebruiker volledig of overwegend op een handeling van de andere partij berust, dan vrijwaart laatstgenoemde partij de andere partij voor haar aansprakelijkheid jegens de gebruiker.

9.2 Dienstverlener is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte en zorgvuldige uitvoering van hetgeen in deze samenwerkingsovereenkomst met Poetshulp & Werk inclusief alle daartoe behorende bijlagen en in de schoonmaakovereenkomst met gebruiker is overeengekomen en/of voor hetgeen in verband daarmee uit toepasselijke wettelijke bepalingen voortvloeit, zodat Poetshulp & Werk daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

9.3 Poetshulp & Werk kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de contractuele en niet-contractuele verbintenissen door (handelen of nalaten van) Poetshulp & Werk in verband met en in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen. Poetshulp & Werk is – om welke juridische reden dan ook – slechts aansprakelijk in het geval van opzet of grove nalatigheid. Met minder dan grove schuld is Poetshulp & Werk slechts aansprakelijk voor:

9.3.1. Schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid;

9.3.2. Schade als gevolg van de schending van een contractuele verplichting (de verplichting van de correcte uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst, waarop de gebruiker vertrouwt en op mag vertrouwen (hoofdverplichting)).

9.4 De pagina’s van www.poetshulpenwerk.nl bevatten ook links naar websites van derden waarvan de inhoud in principe niet bij Poetshulp & Werk bekend is. Links naar onbekende websites dienen slechts ter vereenvoudiging van de navigatie. Poetshulp & Werk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke onbekende websites.

9.5 Dienstverlener is aansprakelijk voor alle schade die aan Poetshulp & Werk wordt toegebracht door de contractsbreuk door dienstverlener van de samenwerkingsvoereenkomst inclusief alle daartoe behorende bijlagen/appendices, gebruik en/of door het ontstaan, uitvoeren, voltooien of sluiten van de schoonmaakovereenkomst. Dienstverlener verplicht zichzelf om Poetshulp & Werk te vrijwaren voor alle schade, die aan Poetshulp & Werk wordt toegebracht door mogelijke claims van gebruikers of derde partijen, door de contractsbreuk door dienstverlener van de samenwerkingsovereenkomst inclusief alle daartoe behorende bijlagen/appendices en/of door het ontstaan, uitvoeren, voltooien of sluiten van de schoonmaakovereenkomst.

9.6 Een eventuele aansprakelijkheid van Poetshulp & Werk jegens dienstverlener en/of derden voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Poetshulp & Werk gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door haar verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden van het betreffende geval zal bedragen.

§10 SLOTBEPALINGEN

10.1 Dienstverlener is gedurende de looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst gerechtigd andere opdrachten voor niet door Poetshulp & Werk gefaciliteerde gebruikers uit te voeren, ook zonder dat Poetshulp & Werk daarvan op de hoogte is.

10.2 Partijen verplichten zich te houden aan de wettelijke bepalingen omtrent bescherming van persoonsgegevens. Dienstverlener zal de persoonlijke informatie van de gebruiker, die hem in het kader van het faciliteren van een boekingsverzoek, het daarbij tot stand brengen van een schoonmaakovereenkomst en uitvoering van de schoonmaakwerkzaamheden bekend is geworden, slechts gebruiken ter vervulling van de gesloten schoonmaakovereenkomst.

10.3 Poetshulp & Werk verzoekt dienstverlener in verband met de wederzijdse commerciële belangen van dienstverlener en Poetshulp & Werk om het bedrijfslogo van Poetshulp & Werk op zijn schoonmaakkleding te uiten.

10.4 De samenwerkingsovereenkomst heeft een onbepaalde looptijd en is voor beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tegen het eind van de maand schriftelijk (per-email) opzegbaar.

10.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.4 geldt de mogelijkheid van beide partijen, om de samenwerkingsovereenkomst zonder voorafgaande kennisgeving, om zwaarwegende gronden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Een dergelijke zwaarwegende grond kan zich bijvoorbeeld voordoen indien dienstverlener een schoonmaakopdracht niet uitvoert, zonder tenminste een annulering gedaan te hebben.

10.6 Beide partijen behandelen informatie over gebruikers, elkaar, het procesverloop, de geleverde dienstverlening door partijen en de commissie vertrouwelijk (ook als de samenwerkingsovereenkomst is beëindigd), voor zover niet zij niet op wettelijke grond tot openbaarmaking zijn verplicht.

10.7 Wijzigingen, toevoegingen of de herroeping van deze overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden.

10.8 Onverminderd de eventuele rechtsongeldigheid van enkele bepalingen in deze overeenkomst blijven de overige bepalingen van kracht. De partijen in deze overeenkomst zullen in een dergelijk geval een geldige bepaling ter vervanging overeenkomen, die de beoogde intentie van de bepaling nastreeft.

10.9 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of deze bepalingen staat partijen de reguliere rechtsgang open.

Datum: januari 2015

hier om de tekst te bewerken

bottom of page