top of page

Algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden die zijn geboekt via www.poetshulpenwerk.nl

Poetshulp & Werk is een handelsnaam van Knysna Holding B.V., Den Brem 40, 5051RD Goirle. Poetshulp & Werk beheert het platform www.poetshulpenwerk.nl („Platform“ of „Website“). Middels dit platform kan een particulier („gebruiker“) huishoudelijke dienstverlening („Dienstverlening“ of „Schoonmaakwerkzaamheden “) boeken. Dienstverlener/schoonmaker is tevens particulier (particulier) die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis huishoudelijke diensten verleent.

Gebruiker wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op de door gebruiker eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van gebruiker. De gebruiker heeft de gebruikersvoorwaarden/gebruikersovereenkomst gesloten met Poetshulp & Werk en via Poetshulp & Werk.nl of door middel van persoonlijke tussenkomst een boekingsaanvraag ingediend. Poetshulp & Werk biedt zelf geen schoonmaakwerkzaamheden aan, maar faciliteert via Website en/of persoonlijke tussenkomst slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen gebruiker en dienstverlener. In dit verband treedt Poetshulp & Werk op als gevolmachtigd vertegenwoordiger; namens dienstverlener accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de dienstverlener) en bevestigt Poetshulp & Werk boekingsverzoeken van gebruiker, stuurt betalingen gedaan door gebruiker voor de aankoop van dienstencheques door en stelt facturen op in naam van de dienstverlener. De gebruiker gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met Poetshulp & Werk over het gebruik van het platform (“Gebruikersovereenkomst”). Daarnaast sluit gebruiker met dienstverlener een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (“Schoonmaakovereenkomst”). Voor deze schoonmaakovereenkomst tussen gebruiker en een dienstverlener gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Schoonmaakovereenkomst (“AV Schoonmaakovereenkomst”).

1. Tot stand komen van de schoonmaakovereenkomst

a. De schoonmaakovereenkomst tussen gebruiker en dienstverlener is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis; de partijen in de overeenkomst zijn louter gebruiker en dienstverlener. De gebruiker heeft ten opzichte van dienstverlener een vordering tot nakoming van de huishoudelijke dienstverlening (‘schoonmaakwerkzaamheden’) zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de gebruiker. Dienstverlener heeft tegenover gebruiker een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van gebruiker genoemde vergoeding voor dienstencheques waarin begrepen de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde vergoeding van 8% vakantiegeld per jaar, vergoeding voor ziekteverzuim en vergoeding voor opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen schoonmaakwerkzaam-heden zijn voltooid.

b. Een schoonmaakovereenkomst komt als volgt tot stand:

i. Indien gebruiker op www.poetshulpenwerk.nl schoonmaakwerkzaamheden tegen een bepaalde prijs selecteert en op de knop “boek nu” klikt, of indien gebruiker het formulier "bemiddelingsaanvraag gebruikers" invult en ondertekent en daarbij schoonmaakwerkzaamheden specificeert qua datum en tijd, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten van de Schoonmaakovereenkomst . De gebruiker geeft bij dit verzoek expliciet aan kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden en van de algemene voorwaarden voor het gebruik van Poetshulp & Werk.

ii. Na opgave van de bemiddelingsaanvraag ontvangt gebruiker van Poetshulp & Werk een ontvangstbevestiging, dit bericht behelst nog geen aanvaarding van het aanbod van gebruiker.

iii. Het aanbod van gebruiker wordt door Poetshulp & Werk aan dienstverlener gestuurd. Heeft gebruiker een favoriete dienstverlener benoemd, dan zal in eerste instantie deze dienstverlener worden gecontacteerd.

iv. Indien een dienstverlener aan Poetshulp & Werk te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal Poetshulp & Werk namens en met volmacht van de dienstverlener deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan gebruiker (“Opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door gebruiker van deze e-mail met de opdrachtbevestiging komt de schoonmaakovereenkomst tot stand.

v. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de dienstverlening en gegevens van de dienstverlener (identiteit en adres), die de dienstverlening zal verrichten. De opdrachtbevestiging omvat tevens de Algemene Voorwaarden voor schoonmaakwerkzaamheden geboekt via www.Poetshulp & Werk.nl of geboekt door middel van persoonlijke tussenkomst van Poetshulp & Werk.

c. Indien bij een boekingsverzoek van gebruiker geen geschikte dienstverlener kan worden gevonden binnen een termijn van 1 maand na datum van het boekingsverzoek, dan komt er geen schoonmaakovereenkomst tot stand. Poetshulp & Werk zal de gebruiker hierover per e-mail of telefonisch informeren. Poetshulp & Werk kan daarbij een nieuwe termijn voorstellen waarbinnen een boekingsverzoek moet worden gedaan.

d. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door Poetshulp & Werk in de regel binnen 24 uur aan gebruiker medegedeeld.

e. Dienstverlener behoudt zich het recht voor, om de schoonmaakovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of wel wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.

2. Onderwerp van de schoonmaakovereenkomst

a. De schoonmaakwerkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door gebruiker via Poetshulp & Werk.nl geboekte en door dienstverlener geaccepteerde schoonmaakwerkzaamheden.

b. De dienstverlener is bij de uitvoering van de Schoonmaakovereenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van Poetshulp & Werk, noch aan de aanwijzingen van gebruiker aangaande soort, locatie, tijd en inhoud van de dienstverlening. Deze zaken zijn reeds overeengekomen in de Schoonmaakovereenkomst. Dienstverlener voert de Schoonmaakovereenkomst uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de Schoonmaakovereenkomst.

c. Gebruiker geeft de dienstverlener de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte schoonmaak kan worden gewaarborgd. De gebruiker draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.

d. Boekt gebruiker een schoonmaak zonder boeking van schoonmaakmiddelen, dan draagt Gebruiker zorg voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.

e. Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur van de dienstverlening dient op voorhand door gebruiker en dienstverlener overeengekomen zijn. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin is schoongemaakt af van het aantal uren schoonmaak dat door gebruiker is geboekt, dan deelt gebruiker deze afwijking onverwijld aan Poetshulp & Werk mede. Een aanpassing van de tijdsduur is slechts mogelijk per geheel uur, waarbij een minimale boekingsduur van 2 uur geldt.

f. De diensten van dienstverlener gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de schoonmaakovereenkomst, wanneer de gebruiker niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding van de schoonmaakwerkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden aan dienstverlener en/of Poetshulp & Werk heeft gemeld. Hebben de schoonmaakwerkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is dienstverlener tot correcte nakoming verplicht. Bij gegronde klachten dient gebruiker Poetshulp & Werk binnen 24 uur na het volbrengen van de schoonmaakwerkzaamheid te informeren om dienstverlener binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot nakoming te bieden. Poetshulp & Werk zal een klacht onverwijld aan de dienstverlener mededelen, voor zover gebruiker de dienstverlener nog niet zelf over de gebrekkige schoonmaak had medegedeeld.

3. Prijs en betaling

a. Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte schoonmaakwerkzaamheden door dienstverlener is gebruiker verplicht het met de boeking corresponderende en daardoor overeengekomen aantal dienstencheques aan dienstverlener te overhandigen.

b. Ter verkrijging van deze dienstencheques betaalt gebruiker vóóraf door middel van overmaking naar de rekening van Poetshulp & Werk het voor de aanschaf van deze cheques verschuldigde bedrag. Poetshulp & Werk stuurt vervolgens de aangeschafte dienstencheques per post naar gebruiker. Poetshulp & Werk zal in opdracht van gebruiker en conform de met dienstverlener gemaakte betaalafspraken de overeengekomen vergoeding voor de schoonmaakwerkzaamheden op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur. In deze vergoeding voor de door dienstverlener verrichte prestaties is eveneens reeds een bedrag verdisconteerd voor het conform de Regeling Dienstverlening aan Huis door gebruiker aan dienstverlener verschuldigde vakantiegeld (8%), vergoeding voor opbouw van wettelijke vakantiedagen en ziekteverzuim. De (door)betaling van gebruiker wordt in werking gezet bij het uitblijven van een klacht en het verstrijken van 72 uur.

c. Poetshulp & Werk stuurt achteraf, na afloop van de dienstverlening/schoonmaakwerkzaamheden in naam, voor rekening en in opdracht van, en voor rekening van, de dienstverlener een factuur aan de gebruiker.

d. In het geval gebruiker schoonmaakwerkzaamheden voor een langere periode heeft geboekt, zal de verplichting tot overhandiging van het, met de dienstverlening corresponderende, aantal dienstencheques gelden na elk schoonmaakopdracht en de conform die opdracht verzonden factuur.

4. Annulering en opzegging

a. Een annulering door gebruiker van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden is tot 24 uur voor aanvang van de dienstverlening kosteloos mogelijk, bijvoorbeeld om een andere termijn of dienstverlener te kiezen of om volledig afstand te doen van de boeking. Gebruiker dient Poetshulp & Werk duidelijk per e-mail aan contact@poetshulpenwerk.nl van de annulering in kennis te stellen. Annuleert de gebruiker binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening, dan brengt Poetshulp & Werk de gebruiker namens dienstverlener een bedrag in rekening ter hoogte van 1 uur van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden. Annuleert de gebruiker korter dan 1 uur voor aanvang of na aanvang van de werkzaamheden, dan is Poetshulp & Werk namens dienstverlener gerechtigd om de gebruiker het volledige bedrag voor de geboekte schoonmaakwerkzaamheden of een (na beoordeling door Poetshulp & Werk van de omstandigheden van de annulering) nader door Poetshulp & Werk te bepalen bedrag in rekening te brengen.

b. De schoonmaakovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De schoonmaakovereenkomst eindigt wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de gebruiker herhaling van de dienstverlening heeft geboekt.

c. In het geval dat de gebruiker herhaling van de dienstverlening heeft geboekt, kan de gebruiker de schoonmaakovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken.

5. Aansprakelijkheid van de dienstverlener

Dienstverlener zal de door gebruiker geboekte schoonmaakwerkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens gebruiker en derden. Mocht gebruiker schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze schoonmaakovereenkomst, dan is dienstverlener jegens gebruiker echter slechts aansprakelijk voor de schade die gebruiker daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van dienstverlener. Een eventuele aansprakelijkheid van dienstverlener jegens gebruiker en/of derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dienstverlener gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden van het betreffende geval zal bedragen.

6. Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

a. Met betrekking tot de schoonmaakovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

b. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.

c. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de gebruiker de reguliere rechtsgang open.

Datum: 3 december 2014

bottom of page